katalog omnis

Standardy ochrony małoletnich w Bibliotec Publicznej

STANDARDY  OCHRONY MAŁOLETNICH 

w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta

Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujących w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta (Biblioteka) prezentuje ramowe zasady, standardy i wytyczne, które mają na celu:

uwrażliwienie wszystkich pracowników Biblioteki na działania, mające zapewnić ochronę przed krzywdzeniem wszystkich osób małoletnich, którzy znajdują się na terenie Biblioteki lub/i są pod opieką pracownika/ów Biblioteki;

wskazanie działań i osób odpowiedzialnych w sytuacji naruszenia zasad ochrony małoletnich przez pracowników Biblioteki ;

podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;

rozwijanie w Bibliotece pracy opartej na prawach dziecka i ciągłym uczeniu się.

Znajomość i praktyczne stosowanie się do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece publicznej Gminy Ruda-Huta jest zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników Biblioteki, w szczególności osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą.

§1.

Wyjaśnienie podstawowych terminów

1. Przez „małoletni” rozumie się osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby starsze, ale wciąż uczęszczające do szkół i placówek dla dzieci i młodzieży.

2. Przez „znajdowanie się pod opieką” rozumie się wszelkie sytuacje, kiedy małoletni znajdują się na terenie Biblioteki lub/i biorą udział w jakiejkolwiek formie aktywności organizowanej przez Bibliotekę.

3. Przez „pracownika” Biblioteki rozumie się osoby czasowo lub trwale współpracujące z Biblioteką na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wolontariackiej.

4. Przez „krzywdzenie” rozumie się wszelkiego rodzaju przemoc fizyczną, psychiczną oraz wykorzystywanie seksualne, jak również zaniedbywanie.

 

§2.

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem

1. Podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracownika jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Pracownik traktuje małoletniego z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie.

2. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z małoletnim obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy.

3. Znajomość i zaakceptowanie Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta są potwierdzane podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta.

2. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim.

3. Pracownik w kontakcie z małoletnim:

1) odnosi się do małoletniego z szacunkiem;

2) nie zawstydza małoletniego, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża.

3) nie ujawnia drażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku.

4. Pracownikowi nie wolno w obecności małoletnich używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.

5. Pracownikowi nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.

6. Pracownik zobowiązany jest do równego traktowania małoletnich, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.

7. Pracownik nie może utrwalać wizerunków dziecka w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun nie wyraził na to zgody.

8. Pracownikowi bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

1) nawiązywać relacji seksualnych z dziećmi,

2) składać dzieciom propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści,

3) proponować dziecku alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (np. narkotyków, dopalaczy).

9. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w  przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta do poinformowania dyrektora (np. zauroczenie małoletniego w pracowniku, bądź pracownika w małoletnim).

10. Każde przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

11. Do przemocowych zachowań zaliczyć można np. popychanie, bicie, szturchanie, itp.

12. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

§3.

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia o krzywdzenie małoletnich przez pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta

1. Każdy pracownik Biblioteki ma obowiązek poinformować dyrektora o każdym przypadku naruszenia Standardów Ochrony Małoletnich, jakie miały miejsce podczas pobytu małoletniego na terenie Biblioteki oraz podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę, zarówno popełnionym przez innego pracownika, jak również osoby postronne.

2. Pierwszą i naczelną zasadą każdej interwencji jest, by przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo małoletniego i odseparować je od osoby podejrzanej o krzywdzenie.

3. Każdy zgłoszony przypadek złamania zasad ochrony małoletnich, gdy znajdywały się one pod opieką pracownika Biblioteki podlega wyjaśnieniu.

4. Wyjaśniając przypadek złamania Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece dyrektor kontaktuje się przede wszystkim z osobą zgłaszającą, a w przypadku podejrzenia złamania prawa polskiego – również z opiekunami prawnymi małoletniego i samym małoletnim, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego – z policją.

5. Każdy zgłoszony przypadek złamania Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece jest dokumentowany notatką z opisem zdarzenia i wynikiem postępowania wyjaśniającego na karcie interwencji i umieszczany w rejestrze zdarzeń (Karta interwencji stanowi załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta). Notatka jest sporządzona przez Dyrektora Biblioteki. W przypadku potwierdzenia złamania Standardów Ochrony Małoletnich Bibliotece, nie będącego jednocześnie czynem zabronionym w rozumieniu przepisów prawa polskiego, Dyrektor Biblioteki może biorąc pod uwagę każdorazowo konkretną sytuację i jej specyfikę:

a) nałożyć na pracownika karę zgodnie z Kodeksem Pracy,

b) udzielić współpracownikowi upomnienia,

c) zdecydować o czasowym lub stałym zakazie pracy i kontaktu z dziećmi w ramach obowiązków/zadań służbowych osoby,

d) zdecydować o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem lub zakończeniu współpracy ze współpracownikiem.

6. W przypadku kolejnego potwierdzonego złamania Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta przez pracownika, z osobą tą zostaje rozwiązana umowa o pracę lub cywilno-prawna bez możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.

7. W przypadku potwierdzenia złamania Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta, które jednocześnie są czynami zabronionymi przez polskie prawo, Dyrektor powiadamia Policję oraz opiekunów lub rodziców małoletniego. Pracownik do czasu zakończenia dochodzenia i procesu zostaje odsunięty od pracy z małoletnimi. W przypadku wyroku skazującego z pracownikiem rozwiązana zostaje umowa o pracę lub cywilno-prawna bez możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.

 §4.

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez rodziców/ opiekunów lub osoby małoletnie (do 17 r. życia)

I Podejrzenie krzywdzenia małoletniego przez rodziców/ opiekunów

1. W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożenia życia ze strony rodziców/ opiekunów należy:

a)   odseparować małoletniego od podejrzanego o krzywdzenie;

b)   zawiadomić policję pod nr 112 lub 997.

2. W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia innymi typami przestępstw należy poinformować pisemnie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

3. W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze) należy:

a) zadbać o bezpieczeństwo małoletniego,

b) przeprowadzić rozmowę z rodzicem, opiekunem podejrzanym o krzywdzenie,

c) powiadomić o możliwości wsparcia psychologicznego,

d) w przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna lub powtarzającej się przemocy

powiadomić właściwy ośrodek pomocy społecznej,

e) równolegle złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

II.   Podejrzenie krzywdzenia małoletniego przez osobę małoletnią, tj. taką która nie ukończyła 17 roku życia

1. W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza ze strony innego małoletniego przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/ i zagrożenia życia należy:

a) zadbać o bezpieczeństwo małoletniego i odseparować je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,

b) przeprowadzić rozmowę z rodzicami/ opiekunami małoletnich uwikłanych w przemoc,

c) równolegle powiadomić najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

2. W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza ze strony innego małoletniego jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze) należy:

a) zadbać o bezpieczeństwo małoletniego i odseparować je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,

b) przeprowadzić rozmowę osobno z rodzicami małoletniego krzywdzącego i krzywdzonego,

c) w przypadku powtarzającej się przemocy powiadomić lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

§ 5.

Rekrutacja i wdrożenie nowych pracowników

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta dokłada wszelkich starań, by zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

2. Każdy kandydat na nowego pracownika, który może mieć w swojej pracy kontakt z dziećmi przesyła CV oraz w miarę możliwości referencje. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta.

3. Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych (Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta.

4. Każdy nowo przyjęty pracownik, który ma lub może mieć w przyszłości kontakt z dziećmi zostaje zapoznany z niniejszymi Standardami Ochrony Małoletnich w Bibliotece. Każdy pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta.

§ 6.

Zasady ochrony wizerunku małoletnich

1. Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta zapewnia standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Biblioteka uznaje prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku małoletnich.

3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku małoletnich stanowią Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece Publicznej Gminy Ruda-Huta.

4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 7.

Zasady dostępu małoletnich do Internetu

1. Biblioteka zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

2. Na terenie Biblioteki dostęp małoletniego do Internetu możliwy jest:

a) pod nadzorem pracownika biblioteki – w trakcie prowadzonych zajęć – na urządzeniach Biblioteki,

b) bez nadzoru – na urządzeniach Biblioteki ,

c) za pomocą sieci wifi instytucji, po podaniu hasła.

3. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika, osoba ta ma obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

§ 8.

Zasady aktualizacji Standardów Ochrony Małoletnich

1. Procedura aktualizowania Standardu Ochrony Małoletnich w Bibliotece odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

2. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich w Bibliotece.

3. Dyrektor w miarę potrzeby wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich w Bibliotece.

przegląd wydarzeń

 

 

bip glowna

 

 

 

Użytkowników:
2
Artykułów:
416
Odsłon artykułów:
344262